Có 1 kết quả:

âm tướng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tướng coi âm binh.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vị tướng cai quản âm binh ở cõi chết.