Có 1 kết quả:

âm sầm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ảm thảm.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

U ám, tối tăm.

Một số bài thơ có sử dụng