Có 1 kết quả:

âm oán

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Oán kín mình không biết.
2. Làm ác bị oán về sau.

Một số bài thơ có sử dụng