Có 1 kết quả:

âm giáo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Việc dạy dỗ đàn bà con gái trong gia đình.