Có 1 kết quả:

âm văn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chữ khắc lõm ở các đồ vật cổ xưa. Cũng như Âm thức 陰識.