Có 1 kết quả:

âm ê

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

U ám tối tăm, nói về thời tiết.

Một số bài thơ có sử dụng