Có 1 kết quả:

âm cực dương hồi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đến tận cùng của âm thì dương trở về. Ý nói hết khổ tới sướng.