Có 1 kết quả:

âm mao

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lông ở âm hộ hoặc âm hành.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lông mọc ở chỗ kín.