Có 1 kết quả:

âm cầu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xin với thần thánh — Chạy chọt ngầm.