Có 1 kết quả:

âm trị

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Trị ngầm không ai biết.