Có 1 kết quả:

âm toại

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dụng cụ đánh thời cổ, nay chỉ còn dùng để thờ.