Có 1 kết quả:

âm thần

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tức là “phách” 魄 vía người ta.
2. Chỉ thần đất, địa thần.