Có 1 kết quả:

âm đồng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đứa trẻ chết non.