Có 1 kết quả:

âm tinh

1/1

âm tinh

phồn thể

Từ điển phổ thông

nước nhờn tiết ra ở âm đạo

Một số bài thơ có sử dụng