Có 1 kết quả:

âm ước

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Định ước bí mật.