Có 1 kết quả:

âm duy

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một đường mạch tù mắt cá chân bên trong mà lên tới cổ, một trong Kì kinh bát mạch.