Có 1 kết quả:

âm thức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chữ khắc lõm ở các đồ vật cổ.