Có 1 kết quả:

âm dương cách biệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người sống và người chết xa lìa nhau.