Có 1 kết quả:

âm chất

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Điều phúc đức không ai biết, chỉ quỷ thần biết. § Cũng viết là “âm chất” 陰騭. ☆Tương tự: “âm đức” 陰德.