Có 1 kết quả:

âm lôi

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Sét không nghe tiếng mà đánh chết người.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sét đánh mà không phát ra tiếng nổ.

Một số bài thơ có sử dụng