Có 1 kết quả:

âm loại

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thuộc về loài âm, như âm điện.