Có 1 kết quả:

âm chất

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Xem “âm chất” 陰隲.

Một số bài thơ có sử dụng