Có 1 kết quả:

âm uất

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Hơi độc lên ngùn ngụt.