Có 1 kết quả:

âm hồn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Hồn người chết.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Linh hồn người chết.