Có 1 kết quả:

trần hủ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hư cũ — Không hợp thời.