Có 1 kết quả:

trần thuyết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói rõ, bày tỏ ý kiến về một vấn đề.

Một số bài thơ có sử dụng