Có 1 kết quả:

lăng nhục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xúc phạm tới người khác, làm họ xấu hổ.

Một số bài thơ có sử dụng