Có 1 kết quả:

lục trình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đường bộ. Đoạn trường tân thanh có câu: » Lễ thường đã đủ một hai, lục trình chàng cũng đến nơi bấy giờ «.