Có 1 kết quả:

lục quân

1/1

lục quân

phồn thể

Từ điển phổ thông

quân đánh bộ

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lực lượng đánh giặc trên bộ.