Có 1 kết quả:

dương thế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Dương gian 陽間.