Có 1 kết quả:

dương trạch

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nhà ở của người sống. § Trái với “âm trạch” 陰宅 là nấm mồ, tức nhà ở của người chết.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhà ở ( trái với âm trạch là nấm mồ, tức nhà ở của người chết ).

Một số bài thơ có sử dụng