Có 1 kết quả:

dương vật

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bộ phận sinh dục của đàn ông.