Có 1 kết quả:

dương nuy

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một chứng bệnh đàn ông, dương vật rũ liệt. Cũng gọi là Liệt dương hoặc Dương sự bất cử.