Có 1 kết quả:

long trọng

1/1

long trọng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

long trọng, trọng thể

Một số bài thơ có sử dụng