Có 1 kết quả:

đội ngũ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lính xếp thành hàng. Chỉ quân đội.

Một số bài thơ có sử dụng