Có 1 kết quả:

cách ngoa tao dưỡng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gãi ngứa ở bên ngoài giầy, chỉ việc làm không tới nơi tới chốn.