Có 1 kết quả:

tuỳ tâm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Theo lòng mình mà làm.

Một số bài thơ có sử dụng