Có 1 kết quả:

tuỳ cơ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Theo sự biến chuyển của tình hình mà hành động. Đoạn trường tân thanh : » Bằng lòng khách mới tuỳ cơ dặt dìu «.

Một số bài thơ có sử dụng