Có 1 kết quả:

hiểm yếu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói về vùng đất nhiều trở ngại, cần giữ.

Một số bài thơ có sử dụng