Có 1 kết quả:

đào tuý

1/1

đào tuý

phồn thể

Từ điển phổ thông

say rượu