Có 1 kết quả:

ẩn ác dương thiện

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Che xấu phô tốt.