Có 1 kết quả:

ẩn trắc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một nỗi đau xót ngầm kín trong lòng.