Có 1 kết quả:

ẩn yểm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Che đậy.