Có 1 kết quả:

ẩn khúc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Sâu kín quanh co, chỉ nỗi lòng thầm kín. ☆Tương tự: “ẩn khuất”.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sâu kín quanh co, chỉ nỗi lòng thầm kín.