Có 1 kết quả:

lệ dịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người hầu hạ, dùng để sai việc hầu hạ trong phủ quan. Truyện Trê Cóc có câu: » Trát thảo cho dấu chữ y, Truyền cho lệ dịch tức thì phát sai «.