Có 1 kết quả:

chích ảnh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bóng chiếc. Nghĩa bóng: Cô đơn, một mình.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bóng chiếc, lẻ bóng, chỉ sự cô dơn.

Một số bài thơ có sử dụng