Có 1 kết quả:

chích thân

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Một mình lẻ loi.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một mình lẻ loi.

Một số bài thơ có sử dụng