Có 1 kết quả:

nhạn đường

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhà thờ Phật. Cũng như Phật đường.