Có 1 kết quả:

nhạn hộ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ người dân không có nơi làm ăn nhất định, nay đây mai đó như chim nhạn.