Có 1 kết quả:

hùng vĩ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

To lớn mạnh mẽ ( nói về cảnh ).

Một số bài thơ có sử dụng